Versie 1.3 | 26 November 2021


Algemene voorwaarden P&M Golftravel

Artikel  1: Inleidende bepalingen.
Artikel  2: Totstandkoming van de reisovereenkomst.
Artikel  3: Betaling.
Artikel  4: Reissom.
Artikel  5: Informatie.
Artikel  6: Reisbescheiden.
Artikel  7: Wijziging door de reiziger.
Artikel  8: In de plaats stelling.
Artikel  9: Annulering door de Reiziger.
Artikel 10: Opzegging door P&M Golftravel.
Artikel 11: Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging, door P&M Golftravel.
Artikel 12: Aansprakelijkheid van P&M Golftravel.
Artikel 13: Overmacht en verlening van bijstand.
Artikel 14: Uitsluiting en beperkingen van de aansprakelijkheid van P&M Golftravel.
Artikel 15: Verplichting van de Reiziger.
Artikel 16: Rente kosten.
Artikel 17: Klachten.

1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Reisorganisator; P&M Golftravel gevestigd te Wateringen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s Gravenhage  onder nummer 82174318

b. Reisovereenkomst; de overeenkomst, waarbij de P&M Golftravel zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis, die een periode van minimaal 24 uur omvat en bestaat uit tenminste twee van de volgende componenten:

·        Vervoer

·        Verblijf

·        Een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

c. Reiziger.

de wederpartij van P&M Golftravel, cq. De opdrachtgever.

degene, in wiens opdracht de reis is georganiseerd/gereserveerd en die het overeengekomen heeft aanvaard.

degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot P&M Golftravel is overgedragen.

2. De bedragen in deze voorwaarden vermeld gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Artikel 2 Totstandkoming van de reisovereenkomst

1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van P&M Golftravel. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

2. Het aanbod van P&M Golftravel is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.

3. De reiziger zal de voor het sluiten van de reisovereenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere reiziger(s) verstrekken aan P&M Golftravel.

4. De reiziger die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijvoorbeeld leeftijd, handicap) bij de aanmelding kenbaar te maken.

5. Indien de reiziger bij het tot stand komen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door P&M Golftravel te leveren diensten, zoals bijvoorbeeld voorkeur voor de ligging van een hotelkamer, zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend.

6. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van P&M Golftravel maken de hierin opgenomen gegevens mede deel van de reisovereenkomst. Iedere verlangde afwijking van of toevoeging aan de door P&M Golftravel aangeboden reis(essenties) behoeft de nadrukkelijke instemming van de reisorganisator, die het recht heeft de daaraan verbonden kosten € 30,- per boeking plus eventuele communicatiekosten door te berekenen. Onder communicatiekosten worden begrepen telefax-, telefoon-, e-mail-, telegram- en telexkosten. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.

7. Indien de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. De definitieve vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

8. P&M Golftravel draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Artikel 3 Betaling

1. Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 35% van de totaal overeengekomen reissom, min de inschrijvingskosten. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, voor zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de annuleringsverzekering te worden voldaan.

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van P&M Golftravel.

Bij niet-tijdige betaling kan na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijn de reisovereenkomst door of namens P&M Golftravel met onmiddellijke ingang worden opgezegd, in welk geval de bepalingen van artikel 9 van toepassing zijn en de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden zullen worden verrekend.

3. Indien de reisovereenkomst binnen acht weken voor de dag van vertrek tot stand komt, dient de gehele reissom meteen te worden voldaan.

Artikel 4 De reissom

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. In deze reissom zijn de in de publicatie vermelde diensten en voorzieningen inbegrepen.

2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie op 22 november 2020.

3. Na tijdige betaling van de gehele reissom zal P&M Golftravel gedurende het tijdvak vanaf acht weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen.

Artikel 5 Informatie

1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij P&M Golftravel heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of P&M Golftravel tekort is geschoten in zijn in het volgend lid bedoelde informatieverplichting.

3. Uiterlijk bij de totstandkoming van de reisovereenkomst zal door P&M Golftravel algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

4. De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn in de reisbrochure of in andere publicaties van reisaanbiedingen van P&M Golftravel. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden P&M Golftravel niet. P&M Golftravel kan niet worden gehouden aan de inhoud van het voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

Artikel 6 Reisbescheiden

1. De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 8 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

2. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan P&M Golftravel te melden.

Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger

1. Tot 28 dagen voor de dag van vertrek kan de reiziger wijziging in de reisovereenkomst verzoeken, welke voor zover mogelijk zal worden aangebracht. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom conform de regeling van artikel 3 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 30,- per boeking plus eventuele communicatiekosten als bedoeld in artikel 2 lid 6 te vergoeden.

2. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed.

3. Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

4. Wordt een verzoek, ondanks afwijzing, gehandhaafd, dan geldt dit als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 8 In de plaatsstelling

1. Indien een of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan/kunnen deze reiziger(s) onder de in lid 2 vermelde voorwaarden op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon c.q. door andere personen.

2. De in lid 1 bedoelde in de plaats stelling is mogelijk op de volgende voorwaarden:

de andere persoon (personen) voldoet (voldoen) aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en

het verzoek wordt uiterlijk 28 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en

de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaatsstelling.

3. De reiziger en de derde(n) die als plaatsvervanger(s) van de oorspronkelijke reiziger(s) optreedt/optreden is/zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover P&M Golftravel voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1, respectievelijk artikel 2, lid 6 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van vervanging.

Artikel 9 Annulering door de reiziger

1. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, dat wil zeggen door hem met onmiddellijke ingang wordt opgezegd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:

bij annulering tot 56 dagen voor vertrek 35% van de gehele reissom.

bij annulering van 56 dagen t/m 28 dagen voor vertrek 65% van de reissom.

bij annulering binnen 28 dagen voor vertrek is 100% van de reissom verschuldigd

Annuleringen dienen eerst telefonisch en vervolgens schriftelijk aan ons door te worden gegeven. Indien een annulering niet schriftelijk aan ons wordt doorgegeven wordt deze ook niet in behandeling genomen en blijft uw reis dus geboekt staan. Buiten kantooruren wordt de annulering de eerstvolgende dag in behandeling genomen.

2. De hierboven bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

3. Binnen 48 uur kan kosteloos worden geannuleerd( 1 malig per boeker). P&M Golftravel zal de betaalde voorschotten binnen 28 dagen restitueren.

4. In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor de in de plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

5. Bij sommige reizen kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden, zoals bijvoorbeeld bij groepsreizen.

6. Het annuleren van een reisovereenkomst door een of meer reizigers, die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle reisovereenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.

Indien de overblijvende reizigers willen blijven de respectievelijke reisovereenkomsten in stand. Het bepaalde sub c is dan van toepassing.

De sub b. bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal in de prijstabel vermeld staat. Indien in de prijstabel voor dit aantal personen geen prijs vermeld staat, zal P&M Golftravel dit z.s.m. aan de desbetreffende personen kenbaar maken.

Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de door de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men).

Artikel 10 Opzegging door P&M Golftravel

1. P&M Golftravel heeft het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal van 14 personen. Indien P&M Golftravel de reiziger(s) binnen de in de publicatie van de opzegging op de hoogte heeft gesteld, hebben de reiziger(s) geen recht op schadeloosstelling.

2. Verder kan P&M Golftravel de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Indien de opzegging P&M Golftravel kan worden toegerekend & de reiziger daardoor schade lijdt, is P&M Golftravel verplicht de schade te vergoeden. Opzegging wegens overboeking wordt P&M Golftravel toegerekend. Onder gewichtige omstandigheden wordend verstaan, omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van P&M Golftravel aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. P&M Golftravel zal, met opgaaf van reden, de reiziger schriftelijk van de opzegging op de hoogte stellen..

Artikel 11 Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging, door P&M Golftravel

1. P&M Golftravel heeft het recht de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden als bedoeld in artikel 10, lid 1. De reiziger kan in dat geval te allen tijde kosteloos annuleren overeenkomstig het gestelde in artikel 3 van dit artikel.

2. P&M Golftravel mag de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger slechts kosteloos annuleren overeenkomstig het bepaalde in lid 3 indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

3. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de reisovereenkomst (zie lid 1 en 2) te annuleren, moet dit binnen 48 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken (loopt de achtenveertig uur termijn af op een zon- of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag).

4. Wordt het in lid 3 bedoelde aanbod van P&M Golftravel niet aanvaard of kan een dergelijk aanbod niet worden gedaan, dan wordt de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom binnen vier weken aan de reiziger terugbetaald.

5. Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of P&M Golftravel bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt P&M Golftravel er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger(s) worden aanvaard, verstrekt de reisorganisator de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer.

6. Als een wijziging P&M Golftravel kan worden toegerekend en de reiziger hierdoor schade lijdt, is P&M Golftravel verplicht die schade te vergoeden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van P&M Golftravel

P&M Golftravel is jegens de reiziger aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen door hemzelf of door andere, door hem ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd, dit met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13, 14 en 15.

 

Artikel 13 Overmacht en verlening van bijstand

1. P&M Golftravel is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse Wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen van de aansprakelijkheid van P&M Golftravel

1. P&M Golftravel is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven zijn aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.

2. Wanneer P&M Golftravel op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak of vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.

3. Indien P&M Golftravel jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

4. De aansprakelijkheid van P&M Golftravel voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, beloopt maximaal het bedrag van de reissom.

5. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van P&M Golftravel voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom.

6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van P&M Golftravel gelden ook ten behoeve van werknemers van P&M Golftravel, betrokken dienstverleners alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 15 Verplichtingen van de reiziger

1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van P&M Golftravel ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 72 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In de informatie zal P&M Golftravel aangeven bij welke instantie (luchtvaartmaatschappij, de lokale agent) dit dient te gebeuren.

2. De reiziger, die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door of namens P&M Golftravel van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Restitutie van de reissom of een gedeelte van de reissom kan worden verleend indien de betrokken reiziger ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.

3. De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en aan P&M Golftravel.

4. De verplichting van P&M Golftravel om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen (zie artikel 13 lid 2) wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledig dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen.

Artikel 16 Rente – & Incassokosten

De reiziger, die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens P&M Golftravel heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand van vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 45,- tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 17 Klachten

1. Als een op de plaats van bestemming geconstateerde nalatigheid bij de uitvoering van P&M Golftravel als bedoeld in artikel 15, lid 3, leidt tot een klacht dan dient deze voor zover mogelijk op de plaats van bestemming en zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van P&M Golftravel, P&M Golftravel zelf of de verstrekker van de betrokken dienst, die terstond moet streven naar passende oplossingen. Als indiening van een klacht niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de klager onverwijld contact op te nemen met P&M Golftravel.

Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij P&M Golftravel. Heeft de reis geen doorgang gevonden, dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum. Als een klacht niet de uitvoering, maar de totstandkoming van een reisovereenkomst betreft, dient deze binnen de termijn van een maand na het ontstaan van de klacht bij P&M Golftravel te worden ingediend.

2. Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlands recht van toepassing.